PlayMining NFT【於3月9日登場的NFT信息】

2022.03.09

於3月9日登場的NFT信息

■LEGENDARY 職業名稱:【賭博默示錄】伊藤開司 (Nature)

■EPIC 職業名稱:【賭博默示錄】利根川幸雄 (Thunder)

■EPIC 職業名稱:【賭博默示錄】大槻班長 (Earth)

■EPIC 職業名稱:【賭博默示錄】兵藤和尊 (Poison)

■RARE 職業名稱:【賭博默示錄】黑衣人 (Water)

■PlayMining NFT|https://daa.playmining.com